"ศักดิ์สยาม" ประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบปี'64 เผยเบิกจ่ายแล้วกว่า 66%

"ศักดิ์สยาม" ประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบปี'64 เผยเบิกจ่ายแล้วกว่า 66%
มติชน
17 สิงหาคม 2564 ( 17:52 )
12
"ศักดิ์สยาม" ประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบปี'64 เผยเบิกจ่ายแล้วกว่า 66%

ข่าววันนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

 

ทั้นี้กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 227,905.47 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) จำนวน 223,148.68 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 151,633.95 ล้านบาท (ร้อยละ 66.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,202.29 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) จำนวน 188,202.29 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 122,203.59 ล้านบาท (ร้อยละ 64.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,853 รายการ วงเงินรวม 98,470.53 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,766 รายการ วงเงิน 88,177.54 ล้านบาท (ร้อยละ 89.55 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร)และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 75,506.29 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 59,197.84 ล้านบาท (ร้อยละ 57.52 ของวงเงินงบประมาณทั้งปี) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

 

“นอกจากนี้ได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงคมนาคม และได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย”นายศักดิ์สยามกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง