รีเซต

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกคำสั่งระงับเดินรถโดยสารประจำทางเข้าออกพื้นที่

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกคำสั่งระงับเดินรถโดยสารประจำทางเข้าออกพื้นที่
TNN ช่อง16
27 ธันวาคม 2563 ( 18:28 )
185
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกคำสั่งระงับเดินรถโดยสารประจำทางเข้าออกพื้นที่

วันนี้ (27 ธ.ค.63) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในคำสั่ง เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวแล้ว

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3583 /2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) อีกทั้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 53/2563วันที่ 20 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 59/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ระงับการเดินรถ ห้ามหยุดและจอดรถโดยสารประจำทาง ดังนี้

1.การเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามเดินรถเข้าหรือออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

2.การเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2และหมวด 3ที่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกำหนดเส้นทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามหยุดและจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์ สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจ ให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 27ธันวาคม พ.ศ.2563


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง