รีเซต

เปิดรายชื่อ ส.ว. 250 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2562

เปิดรายชื่อ ส.ว. 250 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2562
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2566 ( 12:53 )
174
เปิดรายชื่อ ส.ว. 250 คน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2562

วุฒิสภามีสมาชิก 250 คน มาจากการสรรหาโดย สมาชิกวุฒิสภา 244 คนมาจากการสรรหา สมาชิก 6 คนเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง บทเฉพาะกาลมาตรา 269 ในรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วุฒิสภาชุดดังกล่าวมีอำนาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรีตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

 

ส.ว. 250 คน

 

 • พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา  
 • กรรณภว์ ธนภรรคภวิน   
 • พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์  
 • กล้านรงค์ จันทิก 
 • กษิดิศ อาชวคุณ
 • กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 
 • กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 
 • กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
 • กิตติ วะสีนนท์ 
 • กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 • กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
 • เกียว แก้วสุทอ  
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์    
 • ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 • คำนูณ สิทธิสมาน  
 • จเด็จ อินสว่าง
 • จรินทร์ จักกะพาก  
 • พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ
 • พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
 • จินตนา ชัยยวรรณาการ  
 • จิรชัย มูลทองโร่ย 
 • จิรดา สงฆ์ประชา  
 • พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์   
 • พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ  
 • นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์ 
 • เจน นำชัยศิริ 
 • ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 • พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ    
 • เฉลา พวงมาลัย 
 • พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 
 • เฉลิมชัย เฟื่องคอน  
 • เฉลียว เกาะแก้ว   
 • ชยุต สืบตระกูล     ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
 • พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ 
 • ชลิต แก้วจินดา    
 • พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์    
 • พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร    
 • ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน        
 • พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ       
 • พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์        ถึงแก่อนิจกรรม 8 ส.ค. พ.ศ. 2565
 • พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย      
 • ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 • เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ   
 • ซากีย์ พิทักษ์คุมพล   
 • พลเรือเอก ฐนิฐ กิตติอำพน  
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย   
 • ณรงค์ รัตนานุกูล  
 • นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์   
 • ณรงค์ อ่อนสอาด    
 • พลเอก ดนัย มีชูเวท   
 • ดวงพร รอดพยาธิ์   
 • ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์   
 • ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม  
 • ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย   
 • พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 • พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 • พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 
 • ตวง อันทะไชย  
 • พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช  
 • ถนัด มานะพันธุ์นิยม 
 • ถวิล เปลี่ยนศรี   
 • ถาวร เทพวิมลเพชรกุล   
 • พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์    
 • ทรงเดช เสมอคา   
 • พลเอก ทวีป เนตรนิยม  
 • ทวีวงษ์ จุลกมนตรี  
 • ทัศนา ยุวานนท์  
 • ศาสตราจารย์ ดร. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ  
 • พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 
 • พลเอก ธงชัย สาระสุข    
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  
 • พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร  
 • ธานี สุโชดายน   
 • ธานี อ่อนละเอียด   
 • พลเอก ธีรเดช มีเพียร  
 • นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์     ลาออก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • พลเรือเอก นพดล โชคระดา   
 • พลเอก นพดล อินทปัญญา   
 • พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ 
 • นิพนธ์ นาคสมภพ  
 • พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน    
 • ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์   
 • นิอาแซ ซีอุเซ็ง  
 • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
 • บรรชา พงศ์อายุกูล   
 • พลเอก บุญธรรม โอริส    
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ      
 • พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์   
 • ร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  
 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง   
 • ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม   
 • ประภาศรี สุฉันทบุตร    
 • ประมนต์ สุธีวงศ์  
 • ประมาณ สว่างญาติ  
 • ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์  
 • ประยูร เหล่าสายเชื้อ   
 • พลเอก ประสาท สุขเกษตร    
 • ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ    
 • พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ  
 • พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา  
 • ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ   
 • ปัญญา งานเลิศ  
 • พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ    
 • ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ   
 • ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม    
 • ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์   
 • พลเอก โปฎก บุนนาค   
 • ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ   
 • คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์  
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย  
 • นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป 
 • พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป    
 • พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์   
 • พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  
 • พิทักษ์ ไชยเจริญ   
 • พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์  
 • พิศาล มาณวพัฒน์   
 • พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก  
 • พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร  
 • พีระศักดิ์ พอจิต
 • เพ็ญพักตร์ ศรีทอง    
 • พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ   
 • ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา   
 • ไพโรจน์ พ่วงทอง   
 • พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย   
 • ภัทรา วรามิตร 
 • นายกองเอก ภาณุ อุทัยรัตน์ 
 • มณเฑียร บุญตัน   
 • พลอากาศเอก มนัส รูปขจร       ลาออก 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • มหรรณพ เดชวิทักษ์    
 • พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์   
 • พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  
 • พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ  
 • พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน    
 • ยุทธนา ทัพเจริญ    
 • รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 
 • ระวี รุ่งเรือง     พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 • เรณู ตังคจิวางกูร    
 • ลักษณ์ วจนานวัช    
 • พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช    
 • พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์   
 • วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี   
 • พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร    
 • วรารัตน์ อติแพทย์    
 • พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์    
 • พลเอก วลิต โรจนภักดี   
 • พลเอก วสันต์ สุริยมงคล  
 • พลเอก วัฒนา สรรพานิช      
 • วันชัย สอนศิริ  
 • วัลลภ ตังคณานุรักษ์    
 • พลเอก วิชิต ยาทิพย์    
 • วิทยา ผิวผ่อง   
 • พลเอก วินัย สร้างสุขดี    
 • พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้   
 • วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์    
 • วิรัตน์ เกสสมบูรณ์  
 • วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์   
 • วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร    
 • วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ     ลาออก 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 • วีระศักดิ์ ฟูตระกูล 
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์    
 • วีระศักดิ์ ภูครองหิน  
 • พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล    
 • วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์   
 • ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล    
 • ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย  
 • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร    
 • พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง  
 • พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร   
 • ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 
 • พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ   
 • ศุภชัย สมเจริญ  
 • พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์   
 • พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์  
 • พลเอก สกล ชื่นตระกูล       ถึงแก่อนิจกรรม 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • หม่อมหลวง สกุล มาลากุล    
 • สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  
 • พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา   
 • พลเอก สนธยา ศรีเจริญ   
 • พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์  
 • ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์   
 • พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม  
 • สมชาย ชาญณรงค์กุล    
 • สมชาย เสียงหลาย    
 • สมชาย แสวงการ    
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ       
 • สมเดช นิลพันธุ์      
 • พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา    
 • สมบูรณ์ งามลักษณ์    
 • สมพล เกียรติไพบูลย์   
 • สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ    
 • พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข  
 • พลเอก สมหมาย เกาฏีระ  
 • พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่    
 • สวัสดิ์ สมัครพงศ์   
 • พลเอก สสิน ทองภักดี  
 • รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์    
 • สัญชัย จุลมนต์   
 • สาธิต เหล่าสุวรรณ    
 • สำราญ ครรชิต    
 • พลเอก สำเริง ศิวาดารงค์   
 • พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร    
 • พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย    
 • สุชัย บุตรสาระ 
 • นายกองเอก สุธี มากบุญ    
 • สุนี จึงวิโรจน์  
 • สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล        
 • สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  
 • พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  
 • สุรเดช จิรัฐิติเจริญ     
 • พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์    
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์       
 • สุรสิทธิ์ ตรีทอง    
 • สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ    
 • สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์    
 • สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์   
 • เสรี สุวรรณภานนท์   
 • พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์   
 • พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ    
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว    
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์    
 • อนุมัติ อาหมัด       ลาออก 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • อนุศักดิ์ คงมาลัย     
 • อนุศาสน์ สุวรรณมงคล    
 • อภิรดี ตันตราภรณ์    
 • อมร นิลเปรม   
 • ออน กาจกระโทก    
 • พลเอก อักษรา เกิดผล      
 • อับดุลฮาลิม มินซาร์    
 • พลเอก อาชาไนย ศรีสุข   
 • พลโท อำพน ชูประทุม    
 • นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ       
 • พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต   
 • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร    ลาออก 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • อุดม วรัญญูรัฐ    
 • พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 
 • อุปกิต ปาจรียางกูร      
 • พลเอก อู้ด เบื้องบน        
 • พลตรี โอสถ ภาวิไล    
 • ดอน ปรมัตถ์วินัย        ข้าม
 • อภิชาติ โตดิลกเวชช์       แทนนายแพทย์ธีระเกียรติ[14]เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • จัตุรงค์ เสริมสุข       เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (แทนนายชยุต)
 • ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์        เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (แทนศ.เกียรติคุณนายแพทย์อุดม)
 • วิวัฒน์ ศัลยกำธร        ข้าม
 • วิชัย ทิตตภักดี       เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 กันยายน พ.ศ. 2563 (แทนนายระวี)
 • สุวัฒน์ จิราพันธุ์     เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนพล.อ.อ.มนัส) 
 • พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล        ข้าม
 • พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา       เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนนายอนุมัติ) 
 • ลือชา การณ์เมือง ข้าม
 • อนุสิษฐ คุณากร     เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (แทนนายวิสุทธิ์)

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

 

เกาะติด เลือกตั้ง 

 

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง