"กาญจนา สุวรรณนภาศรี"ทิ้งUKEM46.7 ล้านหุ้น

"กาญจนา สุวรรณนภาศรี"ทิ้งUKEM46.7 ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2563 ( 07:43 )
41
"กาญจนา สุวรรณนภาศรี"ทิ้งUKEM46.7 ล้านหุ้น

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้ขายหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UKEM จำนวน 46,725,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.7794% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หลังจากขายหุ้นในจำนวนดังกล่าวไป ส่งผลให้จำนวนหุ้นในมือลดลง จากที่ถืออยู่เดิม 81,760,778 หุ้น หรือ 6.6134%  ลดลงเหลือ 35,035,778 หุ้น หรือคิดเป็น 2.8339% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ