รีเซต

ครม.เห็นชอบท่าทีไทยในเวทีประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ณ นครเจนีวา

ครม.เห็นชอบท่าทีไทยในเวทีประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ณ นครเจนีวา
มติชน
23 พฤศจิกายน 2564 ( 15:55 )
39
ครม.เห็นชอบท่าทีไทยในเวทีประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ณ นครเจนีวา

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 12 (the Twelfth Ministerial Conference: MC12) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ถือเป็นกลไกการดำเนินงานระดับสูงสุดขององค์การการค้าโลก ทำหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายและกิจกรรมสำคัญขององค์การการค้าโลก โดยจะจัดประชุมทุก 2 ปี สำหรับท่าทีประเทศไทยประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้ 1.ภาพรวม ไทยจะรักษาไว้ซึ่งระบบการค้าพหุภาคี และให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีการค้าบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง 3.ความตกลงเกษตร 4.แผนการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.การต่ออายุการยกเว้นการฟ้องร้อง กรณีได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์อันพึงได้รับจากพันธกรณี

 

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า 6.แนวทางการเสริมสร้างบทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ในการรับมือกับโรคโควิด-19 7.การค้ากับสิ่งแวดล้อม ไทยสนับสนุนร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเรื่องมลภาวะจากขยะพลาสติกและการค้าพลาสติกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 8.การค้ากับการพัฒนา ไทยสนับสนุนให้ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าพหุภาคี 9.การปฏิรูปองค์การการค้าโลก และ 10.การประชุมภายใต้กรอบการหารือหลายฝ่าย ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1.การจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.การจัดทำวินัยเพื่อกากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้าบริการ 3.การจัดทาความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการลงทุน 4.วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และ 5.การค้ากับเพศสภาวะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง