รีเซต

ขนส่งฯจ่อเอาผิดรถเช่าเหมาขนต่างด้าวข้ามจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิด

ขนส่งฯจ่อเอาผิดรถเช่าเหมาขนต่างด้าวข้ามจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิด
TNN ช่อง16
29 ธันวาคม 2563 ( 10:16 )
139
ขนส่งฯจ่อเอาผิดรถเช่าเหมาขนต่างด้าวข้ามจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิด

วันนี้ ( 29 ธ.ค.63)  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป จึงกำหนดมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โดยที่บางจังหวัดได้มีคำสั่งหรือประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัด และระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่จังหวัดเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดกรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือ และแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการรับจ้างว่าเป็นการจ้างเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และมีจุดหมายปลายทางไปยังจังหวัดที่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดหรือไม่  หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามประกาศของจังหวัดดังกล่าว ควรงดการรับจ้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับครอบคลุมคำสั่งหรือประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ออกไว้ก่อนแล้ว และที่อาจมีเพิ่มเติมในระยะถัดไปตามสถานการณ์ โดยปัจจุบัน จังหวัดที่มีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร นครปฐม กำแพงเพชร ปทุมธานี นนทบุรี ปราจีนบุรี พะเยา นครราชสีมา พิจิตร อุดรธานี และนครนายก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563) ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถเช่าเหมารับทราบและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง สแกนไทยชนะหรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางของแรงต่างด้าว 
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง