TrueID

ไทยติดท็อป 30 ประเทศปลอดภัยโควิด-19

ไทยติดท็อป 30 ประเทศปลอดภัยโควิด-19
มติชน
16 เมษายน 2563 ( 15:29 )
226
ไทยติดท็อป 30 ประเทศปลอดภัยโควิด-19

 

บริษัท ดีพโนว์เลดจ์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการคลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยสูงในการดำเนินมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ จากข้อมูลของ 200 ประเทศทั่วโลก และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและนำมาจัดอันดับ ให้ง่ายต่อการนำเสนอผลลัพธ์ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข รัฐบาลและองค์กรธุรกิจ

 

ผลการจัดอันดับปรากฏว่า ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 อยู่ในอันดับ 21 จาก 40 ประเทศที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูง โดยมีคะแนน 591.45 คะแนน ในขณะที่อันดับ 1 คืออิสราเอลนั้นมี 632.32 คะแนน นอกจากนี้ ไทยยังถูกจัดเป็นอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีเกาหลีใต้เป็นอันดับ 1 ด้วย

 

 

สำหรับ ประเทศที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 มากที่สุดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เช่นคือ อิสราเอล, เยอรมนี, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, จีน, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, แคนาดา

 

ส่วนที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อโรคโควิด-19 เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ อิตาลี, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สเปน, ฝรั่งเศส,สวีเดน, อิหร่าน, เอกวาดอร์, ฟิลิปปินส์, โรมาเนีย, ไนจีเรีย, รัสเซีย เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้ลำดับการให้คะแนนดังกล่าว พิจารณาจาก ข้อมูล 4 หมวดรวม 24 พารามิเตอร์ คือ ประสิทธิภาพในการกันกันโรค, ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาล, การเฝ้าระวังและการตรวจพบ, และความพร้อมในการรักษาเยียวยาฉุกเฉิน โดยมีการนำเอา การป้องกันการติดเชื้อ, การเสียชีวิตและผลทางลบของผู้ป่วย, ข้อมูลเชิงเมตริกของการกักกันโรคและการเฝ้าระวังโรค, การติดตามสอบสวนโรค, การบริหารจัดการและเสถียรภาพกับความปลอดภัยโดยรวม มาถ่วงน้ำหนักด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง