รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สิน 6.13ล้านล้านบ.

ราชกิจจาฯประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สิน 6.13ล้านล้านบ.
มติชน
12 มิถุนายน 2563 ( 10:23 )
161
1
ราชกิจจาฯประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สิน 6.13ล้านล้านบ.

ราชกิจจาฯประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด ยอดหนี้ 6.3ล้านล.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง