รีเซต

ผลงานรัฐบาล 6 เดือน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนพอใจมากสุด

ผลงานรัฐบาล 6 เดือน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนพอใจมากสุด
TNN ช่อง16
2 มิถุนายน 2567 ( 12:18 )
32
ผลงานรัฐบาล 6 เดือน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนพอใจมากสุด

วันนี้ (2 มิถุนายน 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ในการบริหารงานครบ 6 เดือน) โดย ดร. ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพรวมประชาชนถึงร้อยละ 44.3 พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ พึงพอใจมากถึง 68.4% 


ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลพร้อมจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงการทำงาน และขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนำเสนอนโยบายที่ดี ตอบโจทย์ พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 


ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการเก็บรวบรวมจากประชาชนที่มีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6970 ราย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 


1. ต่อการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 83.9 ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลโดยระบุแหล่งข้อมูลที่ติดตาม ดังนี้ 1. โทรทัศน์ ร้อยละ 69.6 รองลงมาเป็น Facebook 46.2

2. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ปานกลางร้อยละ 39.6 และน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 14.1 

3. นโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ประชาชนพึงพอใจ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 68.4 ลำดับรองลงมาคือมาตรการพักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 38.9 มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 33.1 (หมายเหตุตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุด และในระดับปานกลางที่ ร้อยละ 39.6 

5. ความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรกได้แก่ การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค ร้อยละ 75.3 รองลงมา มาตรการลดค่าไฟ ร้อยละ 46.6


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสอบถาม ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะได้ประเมิน พิจารณาแนวทางการทำงานที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


“นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นการทำงานด้วยความตั้งใจ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความหวังที่ประชาชนทุกคนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน” นายชัย กล่าว
ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง