รีเซต

สุราษฎร์ฯสั่งปิด "โรงแรม-ที่พัก" ป้องกันโควิด-19

สุราษฎร์ฯสั่งปิด "โรงแรม-ที่พัก" ป้องกันโควิด-19
TNN ช่อง16
7 เมษายน 2563 ( 19:09 )
86
1
สุราษฎร์ฯสั่งปิด "โรงแรม-ที่พัก" ป้องกันโควิด-19

วันนี้( 7 เม.ย.63) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ลงนามในคำสั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2193/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 25019 (COVID-19) ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้  

1. ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ยกเว้น โรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2. สำหรับโรงแรมตามข้อ 1 ที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้พักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดในทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่ม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ด้านนายสมเชาว์  โกศล นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เห็นด้วยที่ทางจังหวัดได้สั่งปิด แต่ในความคิดเห็นว่าปิดช้าไปสมควรที่จะปิดตอนกลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อรู้ว่าไวรัสโควิด19 เริ่มเข้ามาระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองหรืออำเภอมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ใช่มาปิดตอนนี้ที่มันระบาดแพร่หลายไปแล้ว จากนั้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหาแนวทางช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประกอบการต่อไป

 
 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง