รีเซต

บิ๊กป้อม ติดตามงานด้านกิจการอวกาศฯ มอบ NT สำรวจความต้องการใช้ดาวเทียมของหน่วยงานรัฐ

บิ๊กป้อม ติดตามงานด้านกิจการอวกาศฯ มอบ NT สำรวจความต้องการใช้ดาวเทียมของหน่วยงานรัฐ
มติชน
19 สิงหาคม 2565 ( 15:47 )
77
บิ๊กป้อม ติดตามงานด้านกิจการอวกาศฯ มอบ NT สำรวจความต้องการใช้ดาวเทียมของหน่วยงานรัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศของประเทศ อาทิ การจัดทำแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ การจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ การดำเนินงานของศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ รวมทั้งผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และมอบหมายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ดำเนินการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐในเชิงลึกต่อไป โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้วย เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมทั้งให้ NT รับความเห็นของคณะกรรมการไปดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ เพื่อให้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติจะสรุปผลที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ขอให้ทุกหน่วยร่วมกันกำกับติดตามและผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศของประเทศ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ขอให้ฝ่ายเลขาฯติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความคืบหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง