รีเซต

อย.จ่อชงกม.คุมกัญชา รองรับคนทั่วไปปลูกได้

อย.จ่อชงกม.คุมกัญชา รองรับคนทั่วไปปลูกได้
มติชน
24 มกราคม 2565 ( 08:46 )
27
อย.จ่อชงกม.คุมกัญชา รองรับคนทั่วไปปลูกได้

ความคืบหน้าการถอดกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 (ยส.5) ให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ หลังจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. … ซึ่งจะไม่มีชื่อกัญชาและกัญชงถูกระบุเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 25 มกราคม

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 24 มกราคมนี้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จะแถลงรายละเอียดร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. … ที่้จะนำมาใช้เป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมกำกับให้ประชาชนนำกัญชาและกัญชงมาใช้เพื่อการดูแลรักษาในครัวเรือน และป้องกันการนำมาใช้ในทางที่ผิด

 

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุไว้เบื้องต้นดังนี้ ห้ามการใช้แบบนันทนาการ เว้นแต่ในพื้นที่ที่กำหนดซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 6 และการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีการกำกับดูแล ป้องกันการใช้ในทางไม่เหมาะสม เช่น ห้ามขายให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น อายุน้อยกว่า 20 ปี หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร

 

นอกจากนี้ต้องมีมาตรการกำกับดูแลตามมาตรา 16 และ 18 ด้วย คือ 1.การจดแจ้ง กรณีการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน และการปลูกเพื่อการปรุงยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติของผู้จดแจ้ง เช่น ประชาชนทั่วไปอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยการจดแจ้งภายในจังหวัด


2.การขออนุญาตกรณีเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย. หรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต เช่น บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทั้งในนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานของรัฐ โดยการอนุญาตภายในจังหวัด กำหนดอายุใบอนุญาต 3 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง