รีเซต

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท
TeaC
22 พฤศจิกายน 2565 ( 16:24 )
231
สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 ธนาคารออมสิน พร้อมให้เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน บ้านแลกความสุข จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง? มาเช็กกันได้เลย 

 

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท


ข่าววันนี้ ธนาคารออมสินช่วย ด้วย สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ให้สามารถเปลี่ยนบ้านเป็วงเงินก้อนใช้คล่อง กู้เงินถูกกฎหมายได้สูงสุด 10 ล้านบาท

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินล่าสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีอายุงานปัจจุบันไม่ถึง 6 เดือนให้อ้างอิงโดยใช้เอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารรับรองการทำงาน จากที่ทำงานเดิม)
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

 

สินเชื่อเพื่อคุณ ให้กู้เงินถูกกฎหมาย เท่าไหร่?

 • สูงสุด 10 ล้านบาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65

 • สูงสุด 30 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านแลกเงิน

 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป (ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ)

 

เงินงวดผ่อนชำระ

 • เดือนที่ 1 – 6 : ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท/เดือน
 • หลังจากนั้น : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

 

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

เอกสารการกู้สินเชื่อบ้านแลกเงิน

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

 • สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ช่องทางให้บริการสินเชื่อออมสิน

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

 

ระยะเวลาโปรโมชัน สินเชื่อออมสินล่าสุด

 • ยื่นกู้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2566

 

สมัครขอสินเชื่อออมสินได้ที่ไหน?

 • สามารถสมัครขอสินเชื่อออมสิน คลิก 

 

ติดตาม ข่าวการเงิน ได้ที่นี่ 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง