ไทยพาณิชย์มอบเงินกว่า 6 ล้านบาท จัดการน้ำอย่างยั่งยืนใน 12 ชุมชน

ไทยพาณิชย์มอบเงินกว่า 6 ล้านบาท จัดการน้ำอย่างยั่งยืนใน 12 ชุมชน
มติชน
13 สิงหาคม 2564 ( 17:05 )
16
ไทยพาณิชย์มอบเงินกว่า 6 ล้านบาท จัดการน้ำอย่างยั่งยืนใน 12 ชุมชน

ข่าววันนี้ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้มอบเงินให้ให้แก่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6,194,085 บาท เพื่อดำเนินโครงการจัดการน้ำ “SCB ร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

 

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 12 ชุมชน 10 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมชนปะทิว จ.ชุมพร ชุมชนดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ ชุมชนตำบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ชุมชนบ้านแคน จ.บุรีรัมย์ บ้านโข้ง (สกจ.สุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านสำลี-บ้านควน จ.ชุมพร บ้านไชยปราการ จ.เชียงราย บ้านหลวง จ.เชียงราย ชุมชนตำบลดงป่าคำ (คลองข้าวตอก) จ.พิจิตร ชุมชนแม่จั๊วะ จ.แพร่ ชุมชนบ้านควน จ.ยะลา ชุมชนตำบลมาโมง จ.นราธิวาส

 

“ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีว่าน้ำคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต การบริหารจัดการน้ำที่ดีจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดการน้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง” นางอภิพันธ์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง