รีเซต

สพฐ. ทำโครงการเงินอุดหนุนรายหัวสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

สพฐ. ทำโครงการเงินอุดหนุนรายหัวสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 13:51 )
13
สพฐ. ทำโครงการเงินอุดหนุนรายหัวสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2567 นี้ รัฐบาลจะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 ในรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ขณะที่ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน ใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอื่น ๆ 


โดยเงินอุดหนุนรายหัวฯ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนจะจัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอัตราจำแนกตามระดับ อาทิ

- ระดับก่อนประถมศึกษา หรือ อนุบาล จากเดิมเงินอุดหนุน 1,734 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 1,836 บาท

- ระดับประถมศึกษา จากเดิมเงินอุดหนุน 1,938 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 2,052 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิมเงินอุดหนุน 3,570 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 3,780 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิมเงินอุดหนุน 3,876 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 4,104 บาท 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จากเดิมเงินอุดหนุน 11,970 บาท ปีงบฯ 2567 เพิ่มเป็น 12,674 บาท


“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ต้องการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ประชาชนไทย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนในระบอบการศึกษาไทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมเชื่อมั่นว่า เงินอุดหนุนดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางช่วยลดภาระนักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สถานศึกษา” นายชัย กล่าว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง