ภูเก็ตออกประกาศ 'ปชช.-นทท.' งดเคลื่อนย้าย รวมกลุ่ม

ภูเก็ตออกประกาศ 'ปชช.-นทท.' งดเคลื่อนย้าย รวมกลุ่ม
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 17:07 )
52
ภูเก็ตออกประกาศ 'ปชช.-นทท.' งดเคลื่อนย้าย รวมกลุ่ม

นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 7 /2563เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563

ประกาศฉบับล่าสุดนี้ สาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 7/2563 คือขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

ตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว มิใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวส์ แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง