รีเซต

แพทยสภาแจงประกาศ "10 ข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย" แค่สร้างความเข้าใจ ไร้บทลงโทษ

แพทยสภาแจงประกาศ "10 ข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย" แค่สร้างความเข้าใจ ไร้บทลงโทษ
มติชน
2 กรกฎาคม 2563 ( 17:14 )
109
แพทยสภาแจงประกาศ "10 ข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย" แค่สร้างความเข้าใจ ไร้บทลงโทษ
แพทยสภาแจงประกาศ “10 ข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย” แค่สร้างความเข้าใจ ไร้บทลงโทษ

กรณีมีประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการ ที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2563 แต่หลายคนยังสับสนในเนื้อหาดังกล่าวนั้น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 เป็นประธานแถลงชี้แจงว่า ในการบริหารจัดการกับปัญหาสำคัญๆ ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการรอบแรกได้ เพราะการมุ่งมั่นทำหน้าที่ร่วมกันของแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชน รวมทั้งการให้ความร่วมมือจากผู้ป่วย การประสานงานกันของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เป็นหลักการที่สำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลการเจ็บป่วยต่างๆ

“สำหรับประกาศหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการนี้ แพทยสภาได้เล็งเห็นความสำคัญของหน้าที่
อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ที่จะช่วยยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยประกาศฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่เป็นแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับรู้ และสามารถปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของทีมการรักษาที่จะทำให้การรักษาพยาบาลประสบความสำเร็จ” อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 กล่าว

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ครอบคลุมตั้งแต่แนะนำผู้ป่วยรักษาสุขภาพของตนเอง เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้ ปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลกำหนดไว้ การใช้สิทธิ์ใดๆ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น ผู้ป่วยท่านอื่น รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ การทำความเข้าใจลำดับการให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภยันตรายต่อชีวิตให้เป็นลำดับแรก อีกทั้ง เน้นย้ำเรื่องความสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการรักษาก่อนการลงนามในเอกสารยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาล

“โดยสรุปแล้ว ประกาศเรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ข้อ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แพทยสภาคาดหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับสังคมและผู้ป่วยให้เข้าใจในหน้าที่พึงปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย รวมทั้งสังคมโดยรวม” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง