รีเซต

นายกฯ ขอบคุณสภาฯ เห็นชอบผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 67

นายกฯ ขอบคุณสภาฯ เห็นชอบผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 67
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2567 ( 19:06 )
28
นายกฯ ขอบคุณสภาฯ เห็นชอบผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 67

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่าน X Srettha Thavisin @Thavisin  ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ 


สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอ รวมทั้งความห่วงใย ที่ท่านสมาชิก ได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ


ทั้งนี้ ผมขอให้ความมั่นใจว่า นโยบาย มาตรการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแล ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป ครับ


ภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง