รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565
TNN ช่อง16
18 สิงหาคม 2565 ( 10:05 )
146
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ว่าด้วยโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ ข้อ 35 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/16589 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ.ศ. 2562

(2) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่มิได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รักษาการตามระเบียบนี้ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้

ข้อ 7 ในระเบียบนี้ 

“เด็กแรกเกิด” หมายความว่า เด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกา กำหนด 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอื่น ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย” หมายความว่า ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย และสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่นับรวมลูกจ้างครัวเรือน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตeบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“แอปพลิเคชันเงินเด็ก” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ใช้ในการลงทะเบียน ติดตามสถานะ และตรวจสอบการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

“แอปพลิเคชัน D.DOPA” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครองเพื่อรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ


คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง