โปรดเกล้าฯศ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา 9 เม.ย.

โปรดเกล้าฯศ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา 9 เม.ย.
มติชน
7 เมษายน 2564 ( 21:17 )
17
โปรดเกล้าฯศ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา 9 เม.ย.

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง