รีเซต

ศาลเยาวชนฯ จับมือ อาชีวศึกษา ขยายโอกาสเยาวชนเข้าศึกษาระดับ ปวช.ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.

ศาลเยาวชนฯ  จับมือ อาชีวศึกษา ขยายโอกาสเยาวชนเข้าศึกษาระดับ ปวช.ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.
TeaC
5 กรกฎาคม 2565 ( 19:52 )
92
ศาลเยาวชนฯ  จับมือ อาชีวศึกษา ขยายโอกาสเยาวชนเข้าศึกษาระดับ ปวช.ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.

ข่าววันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรได้เข้าศึกษาระดับ ปวช.ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.


เนื่องด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและอาชีพ โดยเชื่อว่าเมื่อเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี มีอาชีพที่ดี จะสามารถลดการกระทำผิดซ้ำได้ และพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว ภายหลังกระทำผิดอาญามักจะหลุดลอยจากระบบการศึกษาหรือมีปัญหาในการกลับเข้าเรียนหลายประการ เช่น โตเกินวัย หรือบ้านมีฐานะยากจน หรือหากจะกลับเข้าเรียนต้องกลับไปเริ่มสมัครเรียนใหม่

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ทำ MOU กับหน่วยงานในกระบวนการศึกษาหลายแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ แต่ไม่สามารถรองรับความต้องการของเยาวชนได้ เพราะไม่มีความหลากหลาย จึงได้มีการทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและ สอศ.มีเจตนาร่วมกันที่จะให้โอกาสเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศได้เข้าเรียนสถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ เลือกเรียนในสถานศึกษาเดิม หรือเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่และเทียบโอนผลการเรียน หรือเข้าเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เป็นการเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้แก่เยาวชน  เมื่อมีการศึกษาก็จะทำให้เยาวชนมีอนาคตที่ดีและกลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง