รีเซต

เริ่มพรุ่งนี้! ปิดชายแดน อ.สังขละบุรี ต่ออีก 14 วัน ระงับการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก เหตุโควิดเมียนมาระบาด

เริ่มพรุ่งนี้! ปิดชายแดน อ.สังขละบุรี ต่ออีก 14 วัน ระงับการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก เหตุโควิดเมียนมาระบาด
มติชน
22 กรกฎาคม 2564 ( 16:22 )
62
เริ่มพรุ่งนี้! ปิดชายแดน อ.สังขละบุรี ต่ออีก 14 วัน ระงับการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก เหตุโควิดเมียนมาระบาด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3538 / 2564 เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดน ทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

 

โดยระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3284/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ปิดอำเภอสังขละบุรี และระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3300/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น

 

 

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กิ่งอำเภอพญาตองซู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งติดด่านพระเจดีย์สามองค์ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

 

1.ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดน ทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

 

2.เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง