รีเซต

UWCแจงเหตุขาย3โรงไฟฟ้าใช้หนี้-เติมสภาพคล่อง

UWCแจงเหตุขาย3โรงไฟฟ้าใช้หนี้-เติมสภาพคล่อง
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2563 ( 11:37 )
132
UWCแจงเหตุขาย3โรงไฟฟ้าใช้หนี้-เติมสภาพคล่อง

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุติการจำหน่าย สินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 โรง กำลังการผลิตรวม 26.9 เมกะวัตต์ ในรูปแบบของการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท และการโอนสิทธิรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัทฯ ในราคาเบื้องต้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 851.2 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)ACE และหรือบริษัทย่อยของ ACE 

สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1.หุ้นสามัญของบริษัทยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด( UKB ) กำลังการผลิต 9.9 มะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 23,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

2.หุ้นสามัญของบริษัทยูดับบลิวชี อำพัน ไบโอแมส จำกัด(UAB) กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,593,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

3.หุ้นสามัญของบริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด (SBM) กำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,662,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามการปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่มีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่าธุรกิจโรไฟาฟ้ชีวมวลที่บริษัทฯ อาจไม่มีความชำนาญเพียงพอ และไม่สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชนจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยจะมีกระแสงินสดที่เพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันที่จะครบกำหนดชำระในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ดีขึ้น

2. เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการที่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทฯ ได้ในอนาคตเนื่องจากภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะทางการงินของบริษัทฯ จะดีขึ้น จากการลดผลขาดทุนสะสมจากหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ลดลง

3. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายไต้และกำไรจากธุรกิจหลักด้านเสาไฟฟและเสาโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประทศ และพลิกฟื้นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินซองบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

4. เป็นการลดภาระผูกพันจากการค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

5. เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโรไฟฟ้ชีวมวล เช่น ความเสี่ยงจากการที่อายุสัญญาการขายไฟฟ้คงเหลือที่ค่อนข้างสั้น ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของเชื้อเพลิงชีวมวล และไม่ต้องรับภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อการซ่อมเซมหรือลงทุนเพิ่มในธุกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง