รีเซต

"UWC" ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นจัดประชุมวิสามัญ DIMET ตามมาตรา100แต่งตั้งกก.เพิ่มเร่งพลิกฟื้นธุรกิจ

"UWC" ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นจัดประชุมวิสามัญ DIMET ตามมาตรา100แต่งตั้งกก.เพิ่มเร่งพลิกฟื้นธุรกิจ
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 10:15 )
101
"UWC" ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นจัดประชุมวิสามัญ DIMET ตามมาตรา100แต่งตั้งกก.เพิ่มเร่งพลิกฟื้นธุรกิจ

UWC ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นจัดประชุมวิสามัญ DIMET ตามมาตรา100แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเร่งพลิกฟื้นธุรกิจเหตุ DIMET อ้างจัดประชุมให้ แต่กลับปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ไม่มีวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด 

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน ) หรือ UWC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 24.98  ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ DIMET ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 

โดยมีวาระสำคัญ คือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในวันที่ 2 เมษายน 2563  DIMET ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่เป็นการแจ้งปฏิเสธวาระที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ  ซึ่งถือว่าคณะกรรมการบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ  ตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการปฏิบัติตามมาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560

 

“บมจ. เอื้อวิทยาในฐานะที่ถือหุ้น DIMET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงได้รับสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้ตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมเพื่อกำหนดวาระตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 45 วัน”นายมณฑลกล่าว

 

นายมณฑลกล่าวว่า เหตุที่ UWC เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มกรรมการเข้าไปใน บมจ.ไดเมท (สยาม) ในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการส่วนหนึ่งได้มีมตินำหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไปเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จนเป็นเหตุให้มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากทำหนังสือคัดค้าน และฟ้องร้องต่อศาล  โดยขณะนี้ ศาลได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุน PP ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การขายหุ้นเพิ่มทุน PP ที่คณะกรรมการดำเนินการไป ไม่ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 

นอกจากนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน DIMET ไม่ควรจะนำเงินไปลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาในอิตาลี มูลค่ากว่า 114 ล้านบาท รวมถึงที่ผ่านมามีการใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆเป็นจำนวนมากและยังมิได้สะท้อนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และต้องด้อยค่าเงินลงทุนกว่า 83 ล้านบาทในปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อความละเอียดรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใส และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเป็นสาเหตุและความจำเป็นที่ทางเอื้อวิทยา ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ บมจ.เอื้อวิทยา มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DIMET ตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง