รีเซต

ผลักดันปุณณวิถีสู่ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์

ผลักดันปุณณวิถีสู่ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์
TNN ช่อง16
27 ตุลาคม 2563 ( 10:42 )
147
ผลักดันปุณณวิถีสู่ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรพันธมิตร และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมฉายภาพอนาคตย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพฯ ในงานเสวนา “The Future of Bangkok CyberTech District” เพื่อพัฒนาย่านปุณณวิถี ไปสู่ Bangkok CyberTech District ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ ที่มีระบบนิเวศสําหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ มีการรวมกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่ นักลงทุน และสถาบันการศึกษา สามารถสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งเงินทุน ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของสตาร์ทอัพ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในย่านไปพร้อมๆกัน


ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค หนึ่งในองค์กรเอกชนที่ร่วมผลักดันการพัฒนาย่านปุณณวิถี กล่าวว่า “ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “One Roof, All Possibilities - ที่เดียว ทุกความเป็นไปได้” ส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจเทคให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อรองรับธุรกิจและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ทั้งเครือข่าย 5G และดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Smart IoT, Robotics, AI และ Data Analytics ที่สามารถนํามาบูรณาการต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการธุรกิจ ไปจนถึงการขยายผลเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการเพิ่มทักษะ (upskill, reskill) ด้านดิจิทัล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมด้วยการสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในด้านอื่นๆ อาทิ สิทธิประโยชน์จาก BOI และ Smart VISA สำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนพื้นที่ย่านปุณณวิถีสู่ Bangkok CyberTech District สร้างโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ


นอกจากนี้ Bangkok CyberTech District ยังมีกลุ่มธุรกิจอีกหลากหลายที่ช่วยสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้เหล่าสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME อาทิ ธุรกิจรีเทล และอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกษตรและอาหาร รวมถึงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ อันจะนำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและความมีชีวิตชีวาในเมือง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจ MICE รองรับงานนิทรรศการ และงานประชุมต่างๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานที่มุ่งสร้างนวัตกรรม Deep tech ด้านพลังงานสีเขียว โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม


ทั้งนี้ การขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมแห่งต่างๆ ในกรุงเทพฯ เป็นพันธกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองที่ให้เกิดการรวมกลุ่มของนวัตกรเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือในการผลักดันระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเกิดนวัตกรและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง