รีเซต

กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว คุมเข้มร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย

กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว คุมเข้มร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย
TNN ช่อง16
5 มกราคม 2564 ( 07:10 )
115
กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว คุมเข้มร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย

วันนี้ (5ม.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)

ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ(ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 แล้วนั้น

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรค ออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น จนไม่อาจควบคุมได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังต่อไปนี้

1 .ปิดสถานที่

ให้ขยายเวลาการปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภทตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้สามารถทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

1.1 เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1.2 เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะ แก่บุคคล 1.3 เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหารศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดบริการได้ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยต้องปฏิบัติดังนี้

2.1 ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว 2.2 ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ระหว่างเวลา 06.00 น.ถึงเวลา 21.00 น.หลังเวลา 21.00 น.ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (ยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในสนามบิน) 2.3 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัดหากพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจะพิจารณามาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมโดยให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3.ให้สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์สปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้

4.การประชุม การสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่เกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด ให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ

5. สถานที่ตามข้อ 1.15 ของประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 สามารถใช้ทำกิจกรรมตามข้อ 4 ได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เช่นเดียวกับข้อ 2.4 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 

6. หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 หรือ ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค สั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 14 วัน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากที่พักอาศัย โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง