รีเซต

ผู้ว่ากาญจน์ สั่งระงับรถโดยสารจากสมุทรสาคร ป้องกัน โควิด-19

ผู้ว่ากาญจน์ สั่งระงับรถโดยสารจากสมุทรสาคร ป้องกัน โควิด-19
ข่าวสด
20 ธันวาคม 2563 ( 12:39 )
207
ผู้ว่ากาญจน์ สั่งระงับรถโดยสารจากสมุทรสาคร ป้องกัน โควิด-19

ผวจ.กาญจน์ ระงับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเป็นการชั่วคราว กาญจนบุรี-สมุทรสาคร ป้องกันโควิด-19

 

วันที่ 20 ธ.ค.63 นายธีระ เกียรติภูมิสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบกันแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

 

 

ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด การแพร่ระบาดของโควิด ผวจ.กาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรีโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งให้

 

ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาย เป็นการชั่วคราวในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรีทุกเส้นทาง

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 ( 1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช 2539

 

ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง