รีเซต

รู้จัก 'พระนางสิริมหามายา' พระมารดาผู้ประสูติพระพุทธเจ้า

รู้จัก 'พระนางสิริมหามายา' พระมารดาผู้ประสูติพระพุทธเจ้า
TNN ช่อง16
13 พฤษภาคม 2567 ( 20:59 )
50
รู้จัก 'พระนางสิริมหามายา' พระมารดาผู้ประสูติพระพุทธเจ้า

ท่ามกลางป่าลึกในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ การค้นพบหินแกะสลักรูปสตรีที่มีใบหน้าคล้ายพระนางสิริมหามายา ได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้พบเห็น และชวนให้เรานึกถึงเรื่องราวของ พระนางสิริมหามายา พระมารดาของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนา


ในคัมภีร์พุทธประวัติ พระนางสิริมหามายาทรงเป็นพระราชินีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และเป็นธิดาของพระเจ้าอัญญาณชนะแห่งกรุงเทวทหะ ก่อนการประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า พระนางได้ทรงพระสุบินถึงช้างเผือกที่เทน้ำมนต์ลงบนพระวรกาย ซึ่งเป็นนิมิตหมายถึงการประสูติของพระโพธิสัตว์


พระนางสิริมหามายา ได้ประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะใต้ต้นสาละ ในวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งสืบเนื่องเป็นธรรมเนียมการสักการะต้นสาละในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม พระนางได้สิ้นพระชนม์หลังจากประสูติพระราชกุมารได้เพียง 7 วัน ทำให้พระราชกุมารต้องอยู่ในความดูแลของพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระเชษฐภคินีของพระนาง


แม้จะมีพระชนม์ชีพสั้น แต่พระนางสิริมหามายาทรงได้รับการเคารพบูชาในฐานะพระมารดาของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธรูปปางประสูติที่สื่อถึงพระนางหลายองค์ และยังมีความเชื่อว่าพระนางได้ประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะบนสวรรค์ชั้นดุสิต ก่อนจะจุติลงมาบนโลกมนุษย์เป็นการชั่วคราว


การค้นพบหินสลักโบราณที่คล้ายพระนางสิริมหามายาในครั้งนี้ แม้ยังต้องรอการตรวจสอบและยืนยันจากนักโบราณคดี แต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้คนได้หวนรำลึกถึงพระมารดาผู้ทรงคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ท่านผู้ประสูติพระมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และได้หล่อหลอมความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง