รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง
TNN ช่อง16
24 กุมภาพันธ์ 2565 ( 19:17 )
175
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกรถเมล์ จํานวน 342 เส้นทาง

วันนี้ (24ก.พ.65) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ.2564 ) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 342 เส้นทาง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นหมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง ดังต่อไปนี้


คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 342 เส้นทางยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง