รีเซต

เปิดรายชื่อคณะกรรมการสมานฉันท์ในอดีต

เปิดรายชื่อคณะกรรมการสมานฉันท์ในอดีต
TrueID
30 ตุลาคม 2563 ( 10:41 )
444
เปิดรายชื่อคณะกรรมการสมานฉันท์ในอดีต

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. (The National Reconciliation Commission) เป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 เนื่องจากที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่ได้ประสบปัญหาความรุนแรงมาโดยตลอด แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่หมดไป จึงได้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นมา

 

ชุด คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

โดยมีนายประเวศ วะสี เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนเลขานุการ คือ รศ.สุริชัย หวันแก้ว, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ นายโคทม อารียา และยังมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ในปี พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น

 

ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 

1.พล.อ.ณรงค์ เดชอุดม อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 2.นายเนตร จันทรัศมี นักธุรกิจ(ไดอาน่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3.นายบัญชา พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4.นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.นายปิยะ กิจถาวร อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี 6.น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา 7.นางมัรยัม สาเม๊าะ มูลนิธิเด็กกำพร้าบานา จ.ปัตตานี 8.นายมูหัมมัด อาดำ ผู้บริหารโรงเรียนนุรุลอิสลามภูมีวิทยา วัดทุ่งข่อย จ.ปัตตานี 9.นางรัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 10.นายวรวิทย์ บารู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี 11.นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามปัตตานี 12.นายอนันตชัย ไทยประทาน ที่ปรึกษายุวมุสลิมแห่งประเทศไทย 13.นายอิสมาอีล ลุตฟี่ จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลาม จ.ยะลา 14.นายอับดุลเราะแม เจะแซ ประธานกรรมการกลางประจำ จ.ยะลา 15.นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด ประธานคณะกรรมการกลางประจำจังหวัดนราธิวาส 16.นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

 

ภาคประชาสังคม นอกพื้นที่

1.นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ 3.นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ ครูฝึกอบรมสันติวิธีประจำศูนย์ข่าวสารสันติภาพ 4.นายพิชัย รัตนพล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี 5.นายพิภพ ธงไชย มูลนิธิเด็ก 6.นายไพศาล พรหมยงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 7.พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 8.นายมารค ตามไท ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 9.นายศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเด็ก-ประไพวิริยะพันธุ์ 10.นางเสานีย์ จิตต์หมวด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 11.นายอัมมาร สยามวาลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

ภาคการเมือง

1.นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย 2.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี พรรคไทยรักไทย 3.พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พรรคไทยรักไทย 4.นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณสิริ ส.ส.ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ 5.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล พรรคไทยรักไทย 6.นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 7.นายโสภณ สุภาพงษ์ ส.ว.กทม.

 

ภาคราชการ

1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2.นางจิราพร บุญนาค รองเลขาธิการ สมช. 3.นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.นายวิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5.พล.ท.ไวพจน์ ศรีนวล ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว 6.นายศิริชัย โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 7.พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผบ.ตชด. 8.พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ ผอ.กอ.สสส.จชต. 9.นายสุจริต ปัจฉิมนันท์อธิบดีกรมการปกครอง


ชุด ศาสตราจารย์คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

โดยคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ และเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ปีพ.ศ. 2553 จึงประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์เดชา สังขวรรณ กรรมการ
 5. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ
 7. นายสมชาย หอมลออ กรรมการ
 8. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการ
 9. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการ
 10. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เลขานุการ
 11. นายวิทยา สุริยะวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 12. นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ข้อมูล : mgronlinethaipublica 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง