รีเซต

วันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 เวียนเทียนหรือไม่

วันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 เวียนเทียนหรือไม่
TNN ช่อง16
31 กรกฎาคม 2566 ( 19:43 )
120
วันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 เวียนเทียนหรือไม่

วันเข้าพรรษา 2566 ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 มีการเวียนเทียนหรือไม่?


วันเข้าพรรษา 2566 ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น 18 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือนนี่เป็นการเข้า "พรรษาต้น"  ส่วนการเข้า "พรรษาหลัง" เริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 

"วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น คือตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันเข้าพรรษานับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสืบเนื่องมาจาก วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติทำบุญในวันเข้าพรรษามาเป็นเวลานานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย


วันเข้าพรรษา 2566 เวียนเทียนหรือไม่


สำหรับประเพณีการ “เวียนเทียน” มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกำหนดให้เดินวน 3 รอบ ในบริเวณวัด แต่ต้องเป็นส่วนสำคัญภายในวัด อาทิ โบสถ์ เจดีย์ โดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกับสำรวมจิตใจให้สงบไปด้วย ซึ่งการเวียนเทียนนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

ส่วนวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ไม่มีการเวียนเทียน โดยในวันออกพรรษา จะมีการทำบุญ คือ บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง