รีเซต

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ "สกลนคร" ติดตามนโยบาย 15 มิ.ย.นี้

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ "สกลนคร" ติดตามนโยบาย 15 มิ.ย.นี้
TNN ช่อง16
14 มิถุนายน 2565 ( 19:38 )
104
นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ "สกลนคร" ติดตามนโยบาย 15 มิ.ย.นี้


สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลและผลการร่วมพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด เมือง 3 ธรรม ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และเมืองแห่งวัฒนธรรม เช่น วัดถ้ำผาแด่น บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งรวมงานประติมากรรมพุทธศาสนา และการแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่ให้เป็นเรื่องราวต่างๆ เช่น ภาพแกะสลักหินทรายพระพุทธสีหไสยาสน์ เป็นต้น รวมไปถึง สวนดอกไม้และต้นไม้ต่างๆ และองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาค โดยหลวงพ่อปกรณ์ กนุตวิโร พระนักพัฒนาผู้ริเริ่มพัฒนาวัดได้แรงบันดาลใจ ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาวัด จนเป็นที่สถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


ทั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าครามให้ได้มาตรฐาน โดยมีการปลูกต้นครามเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการย้อมสีครามครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนมีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจ  ซึ่งผ้าย้อมครามสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี พ.ศ.2549 และสภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Council) ได้รับรองให้จังหวัดสกลนคร เป็น “นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ” (World Craft City for Natural Indigo) เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นหนึ่งในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้ ทั้งนี้ แบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Louis Vuitton และ Christian Dior ได้นำผ้าครามไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้วย  


พร้อมกันนี้ คณะสื่อมวลชนได้ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษา ทดลอง แบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน นำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัยไปขยายผลสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์ศึกษการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เสมือนเป็น "พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่มีชีวิต" (LIVING NATURAL MUSEUM) เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งด้านการเกษตรกรรม เป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (ONE STOP SERVICE FOR THE FARMERS) เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้จากสภาพพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน


ข้อมูล รัฐบาลไทย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง