ใช้ยาแรงต้านโควิด-19 ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด พร้อมวางมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบในการทำงาน

ใช้ยาแรงต้านโควิด-19 ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด พร้อมวางมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบในการทำงาน
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 16:26 )
32
ใช้ยาแรงต้านโควิด-19 ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด พร้อมวางมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบในการทำงาน

พังงา-ใช้ยาแรงต้านโควิด-19 ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด พร้อมวางมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบในการทำงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติล็อกดาวน์จังหวัดพังงา ตามประกาศจังหวัดพังงาฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล และพื้นที่การแพร่ระบาดของโรค ให้กับนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ หลังจากพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งได้มีประเด็นข้อสงสัยในหลักปฏิบัติ ที่ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพและเหตุจำเป็นต่างๆเป็นอย่างมาก เพื่อให้การปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ได้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดพังงาและทางราชการ จึงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา ที่เดินทางออกจากจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) หรือพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดของโรค แล้วเดินทางกลับจังหวัดพังงา จะต้องกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงา และให้เจ้าบ้านแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที หากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ กู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการ ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้อง ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับ ไปยังจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อนายอำเภอ ในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาทันที และต้องอยู่ภายใต้การ ควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ตามมาตรการที่กำหนด

โดยได้ออกมาตรการผ่อนปรนให้พี่นองประชาชนชาวจังหวัดพังงาที่ต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดติดกันแบบไปเช้ากลับเย็นนั้น จะต้องรายงานตัวเพื่อขออนุญาตกับนายอำเภอและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่อาศัยอยู่ โดยได้ออกมาตรการกำกับดูแลซึ่งต้องบันทึกรายละเอียดลักษณะงานและสถานที่ทำงานว่ามีความเสี่ยงขนาดไหน และกลับมาต้องดูแลตนเองตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อปฏิบัติภารกิจ และกลับออกไปภายในวันเดียวกัน ต้องรับการตรวจคัดกรอง ณ จุดตรวจเข้าออกข้ามเขตจังหวัด ตามที่กำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงานั้น ยังไม่พบผู้ป่วย และขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เสียสละความสุขส่วนตัวสักระยะหนึ่ง เพื่อเอาชนะไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง