'ครม.' ผ่านแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค 505 โครงการ วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท

'ครม.' ผ่านแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค 505 โครงการ วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท
มติชน
8 มิถุนายน 2564 ( 16:20 )
16
'ครม.' ผ่านแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค 505 โครงการ วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 6 ภาค จำนวน 505 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,595,760 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ ภาคเหนือ จำนวน 62 โครงการ วงเงิน 13,688,470 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 154 โครงการ วงเงิน 22,278,400 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 90 โครงการ วงเงิน 9,684,140 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคตะวันออก จำนวน 61 โครงการ วงเงิน 4,866,810 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคใต้ จำนวน 87 โครงการ วงเงิน 10,226,530 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคใต้ชายแดน จำนวน 51 โครงการ วงเงิน 2,851,410 ล้านบาท

 

 

 

ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,757 โครงการ งบประมาณรวม 42,882,330 ล้านบาท ทั้งในส่วนของงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายเชิงพื้นที่ด้วย พร้อมทั้งเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนจำนวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งระบุพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ปรับข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง