รีเซต

เลือกตั้ง 2566 เช็กด่วน! ไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิอะไรบ้าง-วิธีแจ้งเหตุต้องทำอย่างไร

เลือกตั้ง 2566 เช็กด่วน! ไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิอะไรบ้าง-วิธีแจ้งเหตุต้องทำอย่างไร
TNN ช่อง16
14 พฤษภาคม 2566 ( 08:04 )
577
เลือกตั้ง 2566 เช็กด่วน! ไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิอะไรบ้าง-วิธีแจ้งเหตุต้องทำอย่างไร

เลือกตั้ง 2566 เช็กด่วน! หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง - ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ทำอย่างไร

 

เลือกตั้ง 2566

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้นั้น  ถ้าไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

 

เลือกตั้ง 2566 ไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

 

1. ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

3. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน

4. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 

 

สามารถแจ้งได้ 2 ช่วง คือ ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566) หรือ หลังจากการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566)

 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้ไปขอรับแบบ ส.ส. 1/8 หรือ ทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ได้ ให้ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์

1. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ ‘การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์’

2. https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแบบออนไลน์

 

1.เข้าแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ ‘การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

2.กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีข้อมูล เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

3.เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

เหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

(1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

(6) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

 

เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับการแจ้งเหตุแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งว่าเหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุผลอันสมควร มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

 

เกาะติด เลือกตั้ง 2566 

 

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง