รีเซต

รับวันนี้! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาท

รับวันนี้! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาท
มติชน
20 กรกฎาคม 2563 ( 11:28 )
635
รับวันนี้! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาท
รับวันนี้! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวยากลุ่มผู้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” และ “กลุ่มเปราะบาง” ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 คนละ 3,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียวผ่านบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน

 

สำหรับกลุ่มที่จะได้รับเงินเงินเยียวยา 3,000 บาท มีดังนี้

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 1,300,000 คน
2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,000,000 คน
3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,300,000 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงิน คือ ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อของกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงและมนุษย์ (พม.) ณ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลัง, โครงการเยียวยาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไม่เคยได้รับการเยียวยาตามสิทธิของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมถึงไม่ใช่ผู้ถือบัตรคนจน ซึ่งได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทไปก่อนหน้านี้

สำหรับกลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนบุตร หากบุตรหลานมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ขึ้นไว้กับ พม. ณ​ เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่แล้ว ทุกรายชื่อจะมีสิทธิได้รับเงิน แม้ว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ มาแล้วก็ตาม เนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นสิทธิของเด็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง รัฐบาลแจ้งว่าจะให้เงินต่อเนื่อง เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน แต่เนื่องจากความล่าช้าเกี่ยวกับการคัดกรอง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ได้รับสิทธิ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ทันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา จึงได้รวบมาจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่โอนเงินแก่ผู้ได้รับสิทธิตามเลขบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินอุดหนุนเดิม ผู้ได้รับสิทธิจึงไม่จำเป็นต้องยุ่งยากในการแจ้งเลขบัญชีใหม่ โดยจะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเพิ่มเติมจากคนพิการที่ได้รับเป็นรายเดือนอยู่แล้ว

ส่วนกรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็น “เงินสด” กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง