สิทธิคนพิการ : วิธีทำบัตรคนพิการ ใครสามารถทำได้บ้าง?

สิทธิคนพิการ : วิธีทำบัตรคนพิการ ใครสามารถทำได้บ้าง?
TrueID
6 ตุลาคม 2563 ( 11:42 )
4.9K
สิทธิคนพิการ : วิธีทำบัตรคนพิการ ใครสามารถทำได้บ้าง?

สิทธิประโยชน์ที่คนพิการบ้างส่วนไม่รู้ เพราะไม่ได้รับข้อมูลและขาดความรู้ในข้อกฏหมาย ปัจจุบันคนพิการสามารถทำบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ได้ฟรี และจะได้รับสิทธิคนพิการ 2562 ที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นคนใกล้ชิดผู้พิการและคนพิการควรได้รับรู้สิ่งที่จะได้รับจากสิทธิประโยชน์ของคนพิการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประโยชน์จากสิทธิที่จะได้รับ

 

ใครสามารถทำบัตรคนพิการได้บ้าง

 

     จะได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ เราต้องมี"บัตรคนพิการ"ก่อน สำหรับผู้ที่สามารถทำบัตรคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 • บุคคลที่สัญชาติไทย

 

 • มีความผิดปกติหรือความบกพร่อง ด้านต่างๆดังนี้
 1. ทางด้านการมองเห็น
 2. การได้ยิน
 3. การเคลื่อนไหว
 4. จิตใจ
 5. สติปัญญา
 6. การเรียนรู้
 7. ออทิสติก

 

วิธีทำบัตรคนพิการ 

 

     ก่อนที่จะทำบัตรคนพิการเราต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน(ที่เข้าร่วม) เพื่อประเมินความพิการ และออกใบรับรองความพิการตามกฏหมาย เมื่อได้รับใบรับรองฯจากโรงพยาบาล ให้ไปทำบัตรคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เท่านี้เราก็ได้รับบัตรคนพิการแล้ว

 

เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (พร้อมบัตรจริง) เซ็นรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 แผ่น
 3. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)
 4. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถา
 5. พยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด เว้นแต่ กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้
 6. กรณีบุคคลอื่นยื่นคำขอแทนผู้ป่วยใช้เอกสารดังนี้
  หนังสือมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาดำเนินการแทน
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาดำเนินการแทน

 

มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ไหน?

 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 02-354-3388 โทรสาร 02-354-3899
 • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โทร. 02-3543388 ต่อ 701-705
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

 

     เมื่อได้บัตรคนพิการมาแล้ว เรามีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐตามที่กล่าวมาข้างต้น

 

อ่าน สิทธิคนพิการ : คนพิการ ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

 

 

++++++++++++++++++++

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง