1 พฤษภาคม “วันแรงงาน” ฟั่นเฟือนขับเคลื่อนโลก

1 พฤษภาคม “วันแรงงาน” ฟั่นเฟือนขับเคลื่อนโลก
Ingonn
1 พฤษภาคม 2564 ( 07:00 )
94
1 พฤษภาคม “วันแรงงาน” ฟั่นเฟือนขับเคลื่อนโลก

1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ให้แรงงาน ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง พนักงานต่าง ๆ ที่เป็นกำลังในการดำเนินกิจการ และช่วยสร้างรายได้ ได้หยุดพักเพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน

 


ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

 

วันแรงงาน หรือ วันเมย์เดย์ (May Day)

ประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปก็จะมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

จากตอนแรกที่เป็นเพียงวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ

 

ความหมายของ วันเมย์เดย์ (May Day) จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 ได้มีการเรียกร้องในหลายประเทศทางตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้หลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 และได้สืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน 

 


ประวัติวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทย


ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน ซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 

โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย

 

แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 18 เดือนก็ถูกยกเลิกไป โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 มาแทนที่ และมีการให้อำนาจกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวันกรรมกรให้เป็นวันหยุดตามประเพณี 

 

โดยแต่เดิมนั้นการบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการยกระดับหน่วยงานเพื่อให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างพอเพียง ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

 


ทำไมต้องมีวันแรงงาน


วัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่นานาประเทศกำหนดขึ้น ก็เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น จึงได้ควรมีการระลึกถึงและตระหนักในความสำคัญของแรงงานพอสมควร วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ การฉลองวันแรงงานทั่วๆ ไปจะไม่นิยมแสดงออกทางการเมือง

 

 

การสำรวจแรงงานไทยในปีที่ผ่านมา


สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สํารวจภาวะการทํางาน ของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทราบถึง ภาวะการทํางานและการว่างงานของประชากร 

 

ผลการสํารวจ พบว่า มีจํานวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 56.94 ล้านคนเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 39.09 ล้านคน (ประกอบ ด้วยผู้มีงานทํา 38.29 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.73 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.07 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกําลัง แรงงาน 17.85 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ทํางานบ้าน 4.86 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.19 ล้านคน และอื่นๆ เช่น ยังเด็กชรา พิการจนทํางานไม่ได้ เป็นต่น 8.80 ล้านคน) 

 

 

จํานวนผู้ทํางานเพิ่มขึ้น 8.1 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 4.0 แสนคน ในขณะเดียวกัน ผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 4.0 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

 


โดยจํานวนผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาการก่อสร้าง การขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการบริหาร ราชการและการป้องกันประเทศ 

ส่วนสาขาที่ลดลง ได้แก่ การผลิต และสาขาการขายส่ง/ขายปลีก 

 

 

 


ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย , สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง