รีเซต

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่มองว่ามาตรการกระตุ้น ศก.ของรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่มองว่ามาตรการกระตุ้น ศก.ของรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
มติชน
6 กุมภาพันธ์ 2565 ( 14:25 )
57
ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่มองว่ามาตรการกระตุ้น ศก.ของรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความต้องการประชาชน ต่อ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,127 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 88.1 ระบุ เคยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งทุกเฟส โครงการช้อปดีมีคืน และเที่ยวไปด้วยกัน ในขณะที่ ร้อยละ 85.6 ระบุ เข้าร่วมโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค ช่วงต้นปี 2565 นี้

ที่น่าพิจารณาคือ มุมมองของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 85.6 มองว่า โครงการของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เราเที่ยวด้วยกัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ร้อยละ 85.5 มองว่า โครงการของรัฐบาล มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ร้อยละ 84.6 มองว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับประชาชนส่วนใหญ่ และ ร้อยละ 84.4 มองว่า จูงใจช่วยทำให้ออกมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

นอกจากนี้ ความต้องการของประชาชนต่อ การกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้สิทธิให้ทั่วถึง ร้อยละ 90.1 ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการตรวจสอบป้องกันการโกงในระบบ และ การขายสิทธิเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ ร้อยละ 88.5 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้ดูความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

เมื่อถามต่อถึงความพอใจของประชาชนต่อ การกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 84.9 พอใจ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยเหลือลดภาระของประชาชน เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน เป็นต้น และร้อยละ 15.1 ไม่พอใจ เพราะ ไม่เคยลงทะเบียนได้ มีการโกง และเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐบาล เป็นต้น

ที่น่าสนใจ ด้านความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกกลุ่มสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.3 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกกลุ่มสังคม เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยฐานราก (Micro) คนวัยทำงานระยะแรก คนจบใหม่หางานทำ เพื่อสร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ร้อยละ 8.7 ไม่ต้องการ และด้านความต้องการของประชาชนต่อ รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.5 ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมอื่น ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชนและการเสริมสร้างฝีมือทักษะแรงงาน ร้อยละ 8.5 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นอย่างน่าสนใจยิ่งว่า มุมมองของประชาชนส่วนใหญ่ ตอบรับต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และ เที่ยวไปด้วยกัน โดยมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเศรษฐกิจภาพรวม ช่วยจูงใจให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อีกทั้ง ประชาชนต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องกันไปมากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้สิทธิให้ทั่วถึงและมีมาตรการตรวจสอบป้องกันการโกงในระบบและการขายสิทธิ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ที่สำคัญและน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ โครงการของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน มีส่วนสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้หมุนเวียนทั่งถึงดีขึ้น ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวต่อเนื่องกันไป โดยเน้น การเสริมสร้างทักษะแรงงาน การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมอื่น ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร พลังงานสะอาด ธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง