รีเซต

"ผู้ว่าฯสุพรรณ" ออกประกาศปิดห้างเว้นโซนอาหาร-ยา ล็อคดาวน์เข้ม ตั้งจุดคัดกรอง 24 ชม.เส้นทางเข้าออกเมือง

"ผู้ว่าฯสุพรรณ" ออกประกาศปิดห้างเว้นโซนอาหาร-ยา ล็อคดาวน์เข้ม ตั้งจุดคัดกรอง 24 ชม.เส้นทางเข้าออกเมือง
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 22:53 )
217
5
"ผู้ว่าฯสุพรรณ" ออกประกาศปิดห้างเว้นโซนอาหาร-ยา ล็อคดาวน์เข้ม ตั้งจุดคัดกรอง 24 ชม.เส้นทางเข้าออกเมือง

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2548 ประกอบตามมติณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ในส่วนที่เป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เกต แผนกร้านขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล้ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นการชั่วคราว ส่วนธนาคารในห้างสรรพสินค้ายังเปิดตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -12 เมษายน 2563

กรณีผู้ใด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่งด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิได้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป
และในวันที่ 26 มี.ค.ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการคัดกรอง 3 จุด ในการเดินทางเข้าออกในพื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีจะมีการตั้งด่าน 24 ชม. ที่เขตอำเภอเดิมบางนางบวช วัดกลางบางปลาม้า ถนนสาย 340 ขาเข้าสุพรรณบุรี และ ถนนสาย 321 หนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง โดยจุดคัดกรองดังกล่าว จะเป็นจุดคัดกรองไข้หวัดของผู้เดินทาง ซักถามข้อมูลไปไหนกี่วัน หากมีไข้ต้องไปกักตัวปลายทาง ซึ่งเราจะแจ้งจังหวัดปลายทางให้ไปรายงานตัวด้วย จะมีการดูสถิติคนเดินทางและจำนวนคนที่ไม่สบายแต่ไม่อยู่กับที่ ประมวลแล้วทำเหมือนสถานการณ์ปกติ ไม่กักตัวเอง ก้อจะพิจารณาว่า สมควรกำหนดเวลา ห้ามออกเคหสถาน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด จึงขอความร่วมมือหากไม่จำเป็นก้ออย่าไปไหนครับ พยายามงดออกไปในที่ๆมีการชุมนุม ต้องเจอผู้คนจำนวนมาก ใส่หน้ากากป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ถ้าเราไม่ติดเชื้อเพิ่ม ไม่นานก่อจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน เพื่อช่วยกันหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง