สั่งโรงตึ๊งอปท. ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาไถ่ทรัพย์สินจำนำ ช่วยประชาชน สู้วิกฤตโควิด

สั่งโรงตึ๊งอปท. ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาไถ่ทรัพย์สินจำนำ ช่วยประชาชน สู้วิกฤตโควิด
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 19:28 )
33
สั่งโรงตึ๊งอปท. ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาไถ่ทรัพย์สินจำนำ ช่วยประชาชน สู้วิกฤตโควิด

ให้โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช. ในสถานการณ์โควิดระบาด ทั้งผ่อนผัน-ยืดระยะเวลาชำระหนี้-ปรับลดดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท. ในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ให้โรงรับจำนำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน) นอกจากนี้ ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (1) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน (2) เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง