รัฐบาล เผย บริจาคเงินผ่าน e-Donation เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รัฐบาล เผย บริจาคเงินผ่าน e-Donation เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
มติชน
30 มิถุนายน 2564 ( 09:52 )
11
รัฐบาล เผย บริจาคเงินผ่าน e-Donation เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสามารถหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563) รวมทั้งเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้ กสศ. จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครู ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ หรือจากผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน โดยดำเนินการในลักษณะการอุดหนุนช่วยเหลือ การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (มอบทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) และการศึกษาวิจัยนวัตกรรม

 

 

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในปี 2563 กสศ. ได้ช่วยเหลือโดยตรงไปแล้ว 1.07 ล้านคน ในส่วนของเงินบริจาคเข้ากองทุนในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 มีจำนวน 23.71 ล้านบาท กสศ. ได้นำเงินบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งสิ้น 46,331 คน แบ่งเป็น (1)นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 40,167 คน (2)นักเรียนยากจนพิเศษและเด็กนอกระบบการศึกษา จำนวน 3,066 คน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ (3)นักเรียนยากจนและพิการ 1,298 คน ได้รับการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระครัวเรือนในช่วงสถานการณ์โควิด19 และป้องกันไม่ให้หลุดออกจากระบบ และ (4)นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 1,800 คน ให้ได้รับอาหารเช้าเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตลอด 1 ปี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง