TrueID

ด่วน! ครม.แต่งตั้ง วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นผู้ว่าฯอ่างทอง

ด่วน! ครม.แต่งตั้ง วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นผู้ว่าฯอ่างทอง
มติชน
24 สิงหาคม 2564 ( 12:09 )
14
ด่วน! ครม.แต่งตั้ง วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นผู้ว่าฯอ่างทอง

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 24 ส.ค.เปิดเยยด้วยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระหรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร2.ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอ่างทองและ 3.ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไปบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง