รีเซต

เปิดด่านถาวรพุน้ำร้อน นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท 9-10 ส.ค. เพื่อมนุษยธรรม หลังชาวเมียนมาเดือดร้อน

เปิดด่านถาวรพุน้ำร้อน นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท 9-10 ส.ค. เพื่อมนุษยธรรม หลังชาวเมียนมาเดือดร้อน
มติชน
6 สิงหาคม 2564 ( 14:53 )
64
เปิดด่านถาวรพุน้ำร้อน นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท 9-10 ส.ค. เพื่อมนุษยธรรม หลังชาวเมียนมาเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 7771/2564 เรื่อง เปิดการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี

 

 

โดยระบุว่า ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3723/2564 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ขยายเวลาระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น

 

 

เนื่องด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้รับหนังสือจากชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) ว่าชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านทิกิ ประเทศเมียนมา และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

 

 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 5 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

 

1.ให้เปิดการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

2.ให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน โดยให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.กาญจนบุรี ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

 

 

และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing และจะต้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะทั้ง 2 ฝ่าย และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศโดยเคร่งครัด

 

 

ทั้งนี้ เฉพาะวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง