รีเซต

ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบสอง 9-15 ก.ย.

ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบสอง 9-15 ก.ย.
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2565 ( 18:20 )
142
ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบสอง 9-15 ก.ย.

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนที่ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบสอง ช่วงวันที่ 9-15 ก.ย.65 สามารถเข้าตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้ววันนี้ ส่วนผู้ลงทะเบียนรอบอื่นๆ รอเช็กสถานะได้ทุกวันศุกร์

วันนี้ (23 ก.ย.65) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565 

พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5,157,451 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,531,982 ราย 

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566 


ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนอีก 625,469 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565 โดยสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กันยายน 2565 

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงาน รับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 17,364,073 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,536,201 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7,827,872 ราย 

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า จำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น แต่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) 

หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ 

และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

ส่วนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอื่นๆ สามารถตรวจสอบสถานะได้ทุกวันศุกร์ตามตารางด้านล่างนี้

รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 5 กันยายน – 8 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 65

รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน – 15 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 65

รอบที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน – 22 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 65

รอบที่ 4 ลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน – 29 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 65

รอบที่ 5 ลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 65

รอบที่ 6 ลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 65

รอบที่ 7 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 65ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพประกอบจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ภาพปกโดยแฟ้มภาพ AFP


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง