'สครภ' วอน 'สุวิทย์'ช่วยครูคืนถิ่น วืดบรรจุครูผู้ช่วย จากพิษโควิด-19

'สครภ' วอน 'สุวิทย์'ช่วยครูคืนถิ่น วืดบรรจุครูผู้ช่วย จากพิษโควิด-19
มติชน
30 พฤษภาคม 2563 ( 13:58 )
183
'สครภ' วอน 'สุวิทย์'ช่วยครูคืนถิ่น วืดบรรจุครูผู้ช่วย จากพิษโควิด-19

‘สครภ’ วอน ‘สุวิทย์’ช่วยครูคืนถิ่น วืดบรรจุครูผู้ช่วย จากพิษโควิด-19

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา ประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคนที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ GPAX ทุกวิชา, GPAX ในวิชาเอก และ GPAX ในวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า 3.00 2.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 และ 3. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITPไม่ต่ำกว่า 530 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 52 และวิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITPไม่ต่ำกว่า 437 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 นั้น

จากผลการสำรวจของ สครภ พบว่าจำนวนบัณฑิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่มีเกือบ 3,000 คนนั้นมีบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบภาษาอังกฤษหรือยังสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก โดยมีตัวเลขนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 37 แห่ง (ยกเว้นมรภ.พระนครที่ไม่ได้แจ้งข้อมูล) รวมทั้งสิ้น 2,009 คน มีผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษเพียง 417 คน (ร้อยละ 15.62) ยังสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 2,252 คน (ร้อยละ 84.38)

โดยสาเหตุหลักเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจจะใช้เวลาเตรียมตัวและทำการทดสอบภาษาอังกฤษในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม (หลังจากเสร็จสิ้นการสอบวิชาเรียนในหลักสูตร) แต่ในปีนี้มีภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) สถาบันทดสอบภาษาอังกฤษไม่มีการเปิดให้มีการทดสอบ ทำให้บัณฑิตเหล่านี้จะไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยได้ อันจะส่งผลให้หลายโรงเรียนขาดโอกาสได้ครูที่เก่ง และดีไปบรรจุเป็นครูคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของโครงการ ทั้งนี้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ซึ่งผลงานใน 4 รุ่นที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการนี้ได้ทั้งครูที่ทั้งเก่งและดี

ดังนั้นสครภ ใคร่ขอความอนุเคราะห์นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอว.ประสานไปยังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์โดยอาศัยตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 5 ปี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ข้อ 14 “กรณีที่เกิดปัญหา หรือมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ได้ให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีและการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” โดยขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยอนุโลมให้บรรจุไปก่อนแล้วให้ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ภายใน 1-2 ปี ตามที่เห็นสมควร เหมือนกรณีรุ่นแรกในปี 2559 ที่ผ่อนผันให้ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูบรรจุไปก่อน แล้วค่อยอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในภายหลังได้ ซึ่งการผ่อนผันครั้งนี้อานิสงส์จะตกกับบัณฑิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒตาท้องถิ่นที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่มีอยู่เกือบห้าพันคนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง