PTT ชนะประมูลซื้ออาคารศูนย์ฝึกอบรมของ THAI มูลค่า 1,810 ล้านบาท

PTT ชนะประมูลซื้ออาคารศูนย์ฝึกอบรมของ THAI มูลค่า 1,810 ล้านบาท
TNN Wealth
20 เมษายน 2564 ( 11:16 )
61
PTT ชนะประมูลซื้ออาคารศูนย์ฝึกอบรมของ THAI มูลค่า 1,810 ล้านบาท

 

ข่าววันนี้ หลังจากที่ บมจ. การบินไทย (THAI) ประกาศขายอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประมูลบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เป็นผู้ชนะ

 

 

บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ยื่นประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ของบมจ. การบินไทย (THAI) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 การบินไทยได้ประกาศให้ EnCo เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มูลค่า 1,810 ล้านบาท

 

 

ด้าน บมจ.การบินไทย (THAI) รายงานว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดิน ทั้งนี้ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ตำบลตลาดบางเขน (ดอนเมือง) อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
บริษัทฯ ดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด    ในราคาการประมูล 1,810 ล้านบาท

 


โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 10 ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากร และค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่นๆ ด้วย (หากมี)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง