รีเซต

เลื่อน "เกณฑ์ทหาร" ไปเดือนก.ค.-ส.ค. หนีโควิด

เลื่อน "เกณฑ์ทหาร" ไปเดือนก.ค.-ส.ค. หนีโควิด
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2563 ( 14:06 )
200
เลื่อน "เกณฑ์ทหาร" ไปเดือนก.ค.-ส.ค. หนีโควิด

วันนี้ (27 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เซ็นคำสั่งที่ 357/2563 เรื่อง เลื่อนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กําหนดให้เรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการในระหว่างเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม

สําหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๓ กองทัพบกได้กําหนดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากปัจจุบันเกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2494) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 จึงให้เลื่อนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ ประจําปี 2563 จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563

สําหรับขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ ประจําปี 2563 ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อน การตรวจเลือกตามคําสั่งนี้ที่จะไม่มาทําการตรวจเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง