รีเซต

"กรมที่ดิน" กำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี เช็กเลยที่นี่!

"กรมที่ดิน" กำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี เช็กเลยที่นี่!
TNN ช่อง16
29 มกราคม 2566 ( 10:30 )
39
"กรมที่ดิน" กำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี เช็กเลยที่นี่!

กรมที่ดินกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี โชว์ภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิวอาร์โคด และบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดวิธีให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นมา ส่วนราชการได้ทยอยเปิดบริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เช่น กรมการปกครอง ได้เปิดให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA


ล่าสุด กรมที่ดิน ได้ออกประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13(1) พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ที่บัญญัติว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ด้วย  โดยประกาศฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 66 เป็นต้นไป


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประกาศฯ ได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย),  ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน, ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และใบแทนใบอนุญาตข้างต้น


ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 วิธี  ดังนี้ 

1.แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แสดงเป็นคิวอาร์โคดที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาต

3.แสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้รับอนุญาต


การแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ แสดงให้เห็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน และเมื่อได้เลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 วิธีดังกล่าวแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีก แต่ต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจสอบ


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านประกาศกรมที่ดิน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://bit.ly/3JjjEV7ภาพจาก เว็บรัฐบาล

ภาพจาก TNN Online/AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง