ครม.รับข้อเสนอก.พ. ลงโทษข้าราชการทำผิดเชิงชู้สาว ล่วงละเมิดทางเพศ

ครม.รับข้อเสนอก.พ. ลงโทษข้าราชการทำผิดเชิงชู้สาว ล่วงละเมิดทางเพศ
TNN ช่อง16
16 มีนาคม 2564 ( 16:48 )
87
ครม.รับข้อเสนอก.พ. ลงโทษข้าราชการทำผิดเชิงชู้สาว ล่วงละเมิดทางเพศ

วันนี้ (16มี.ค.64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรณีการกระทำความผิดและการกระทำไม่เหมาะสมของข้าราชการ ทั้งในเชิงชู้สาว และคุกคามทางเพศ ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดในทางวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายก็มีแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจจะมีการบังคับใช้ที่ล่าช้าและลักลั่นระหว่างมาตรการเอาผิดของแต่ละหน่วยงานที่ไม่เท่ากัน 


ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงเสนอว่าควรจะมีการสร้างมาตรฐานเดียวกัน โดย ครม. เห็นชอบมาตรการการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เพื่อให้การเอาผิดข้าราชการที่ประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว


น.ส.รัชดา กล่าวว่า ทางก.พ.เสนอว่า ให้องค์กรบริหารงานบุคลากรประเภทต่างๆ ในแต่ละส่วนราชการนำมาตรการการบริหารที่เกี่ยวข้องกับวินัยและจริยธรรมร้ายแรง มาใช้ในการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการกรณีที่ทำผิดชู้สาว ล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศ เช่น การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ การสั่งให้ประจำส่วนราชการ การสั่งสำรองราชการ และการสั่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่


ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย


น.ส.รัชดา กล่าวว่า อีกข้อเสนอคือจะให้จัดประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายว่า ด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน เช่น การนำมาตรการทางการบริหารมาใช้เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นข่าวที่เกี่ยวข้อง